Νομοθεσία

Καριάτζουλες – Σχολείο του Δάσους

Το Σχολείο του Δάσους «Καριάτζουλες» αναγνωρίζει πλήρως την ευθύνη του για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών που συμμετέχουν στις συνεδρίες του.

Σκοπός του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» είναι η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος όπου η ευημερία των παιδιών είναι το πρώτο του μέλημα και όπου τα παιδιά αισθάνονται ασφαλείς και μπορούν να μεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους να μάθουν και να διασκεδάσουν.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος των συνεδριών καθώς και κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων έχουμε λάβει υπόψη μας τις ακόλουθες νομοθεσίες:

• Δικαιώματα των παιδιών
• Προστασία προσωπικών δεδομένων
• Πυρασφάλεια

Δικαιώματα των παιδιών
Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992):
• Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και οι ενήλικες οφείλουν να σέβονται και να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των παιδιών (άρθρο 12).
• Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους (άρθρο 31).

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Είναι αρμοδιότητα των υπεύθυνων του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» να φροντίζουν όταν χειρίζονται, χρησιμοποιούν ή μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες των παιδιών ή των οικογενειών τους ότι αυτά δεν μπορούν να είναι προσβάσιμα σε κανέναν που δεν:

• έχει άδεια πρόσβασης στα δεδομένα αυτά
• πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα

Πυρασφάλεια
Η φωτιά αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» και ανάβεται σε πολλές συνεδρίες.

Το Σχολείο του Δάσους «Καριάτζουλες» είναι πλήρως συμμορφωμένο με τους νόμους περί πυρασφάλειας και ειδικότερα με την πυροσβεστική διάταξη νούμερο 4 άρθρο 1 (ΦΕΚ 724 τ.Β΄/22-12-1987) και απαγορεύεται το άναμμα ανοιχτής φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Όλο το προσωπικό, οι βοηθοί διδασκαλίας, οι εθελοντές και τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία των κινδύνων πυρασφάλειας και να είναι ενημερωμένοι για τις διαδικασίες πυροπροστασίας σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά και οι ενήλικες που συμμετέχουν σε συνεδρίες του Σχολείου του Δάσους και χρησιμοποιούν φωτιά κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται και ανάβουν φωτιά με ασφάλεια και με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο για την υγεία τους.