Ασφάλεια

Καριάτζουλες – Σχολείο του Δάσους

Οι κανόνες του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες»

Το Σχολείο του Δάσους «Καριάτζουλες» έχει 4 βασικούς κανόνες οι οποίοι σκοπό έχουν την επίτευξη της προσωπικής ασφάλειας των παιδιών καθώς και της ασφάλειας τους στον χώρο.

Τα παιδιά:

  • δεν βγαίνουν έξω από τα όρια του Σχολείου του Δάσους.
  • δεν βάζουν τίποτα που θα βρουν στο χώρο στο στόμα τους.
  • προσέχουν την φύση γύρω τους και ότι ζει σε αυτήν.
  • προσέχουν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους.

 

Ασφάλεια παιδιών
Όλοι οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών που πρόκειται να συμμετέχουν στις συνεδρίες του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» θα πρέπει να συμπληρώνουν ένα έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κάποιες ιατρικές πληροφορίες για το παιδί τους και ένα ερωτηματολόγιο όπου θα δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους σε κάποιες δραστηριότητες και διαδικασίες κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Γενικότερη ασφάλεια – Πρώτες βοήθειες
Και οι δυο βασικοί υπεύθυνοι του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» διαθέτουν δίπλωμα πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά και σε κάθε συνεδρία υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ασφάλεια χώρου
Οι υπεύθυνοι του Σχολείου του Δάσους θα ελέγχουν τον χώρο πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίας για να βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής για τα παιδιά.

Αξιολόγηση κινδύνων και διαχείριση κινδύνων στο χώρο του Σχολείου του Δάσους
Μια γενική εκτίμηση της επικινδυνότητας του χώρου θα διεξάγετε τέσσερις φορές το χρόνο για να συμπίπτει με την αλλαγή των εποχών. Οι υπεύθυνοι του Σχολείου του Δάσους πρέπει να αξιολογούν το χώρο για επικείμενους κινδύνους κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας πριν από κάθε συνεδρία.

Επιπλέον, θα αξιολογείται ξεχωριστά ο κίνδυνος της κάθε δραστηριότητας πριν αυτή πραγματοποιηθεί ώστε να προληφθούν τυχόν ατυχήματα . Δραστηριότητες προς αξιολόγηση περιλαμβάνουν: χρήση εργαλείων, κοπή ξύλου, χτίσιμο καταφυγίων, άναμμα φωτιάς ή μαγείρεμα σε ανοικτή φωτιά.

Πρέπει να διεξαχθούν πρόσθετες αξιολογήσεις κινδύνου για τα παιδιά των οποίων η συμπεριφορά ή η ιατρική κατάστασή τους το προαπαιτεί.

Ασφάλεια εργαλείωνΟι υπεύθυνοι του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» θα παρουσιάζουν σχολαστικά τα εργαλεία στα παιδιά πριν αυτά τα χρησιμοποιήσουν. Τα επικίνδυνα μέρη θα επισημαίνονται με σαφήνεια και η ακρόαση και η κατανόηση των παιδιών θα ελέγχεται συστηματικά. Τα παιδιά θα διδάσκονται πώς να μεταφέρουν τα εργαλεία με ασφάλεια και πώς να διαλέγουν και να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας που προβλέπεται.

Συντήρηση εργαλείων
Οι υπεύθυνοι του Σχολείου του Δάσους «Καριάτζουλες» είναι αρμόδιοι για όλα τα εργαλεία. Αυτό περιλαμβάνει τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη χρήση των εργαλείων.
Πριν από κάθε συνεδρία, τα εργαλεία ελέγχονται και αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές μέρος για μετέπειτα χρήση.

Μετά από κάθε συνεδρία, γίνεται καταμέτρηση των εργαλείων τα οποία καθαρίζονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια για την επόμενη συνεδρία.

Κάθε εργαλείο απαιτεί διαφορετικές οδηγίες φροντίδας και όλοι όσοι τα χειρίζονται πρέπει να τις γνωρίζουν και να τις τηρούν.